جدول زمانی کلاس های مجموعه پارت نوین

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

پیلاتس

10:00 -09:00

Spining

11:00 -10:00

پیلاتس

10:00 -09:00

Spining

11:00 -10:00

پیلاتس

10:00 -09:00

Spining

11:00 -10:00

یوگا

11:00 -10:00

فیت بوکسینگ

19:00 -18:00

یوگا

11:00 -10:00

فیت بوکسینگ

19:00 -18:00

یوگا

11:00 -10:00

فیت بوکسینگ

19:00 -18:00

کراسفیت

15:00 -14:00
21:00 -20:00
22:00 -21:00

Spining

12:00 -11:00

کراسفیت

15:00 -14:00
21:00 -20:00
22:00 -21:00

Spining

12:00 -11:00

کراسفیت

15:00 -14:00
21:00 -20:00
22:00 -21:00

Spining

12:00 -11:00

تی آر ایکس فانکشنال

11:00 -10:00

تی آر ایکس فانکشنال

12:00 -11:00

کراسفیت

11:00 -10:00

تی آر ایکس فانکشنال

11:00 -10:00

تی آر ایکس فانکشنال

12:00 -11:00

کراسفیت

11:00 -10:00

تی آر ایکس فانکشنال

11:00 -10:00

تی آر ایکس فانکشنال

12:00 -11:00

کراسفیت

11:00 -10:00

تی آر ایکس

20:00 -19:00

تی آر ایکس

20:00 -19:00

تی آر ایکس

20:00 -19:00

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Spining

20:30 -19:30

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Spining

20:30 -19:30

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

توییست

8:00-9:00
9:00-10:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Spining

20:30 -19:30

Spining

21:00 -20:00

Spining

21:00 -20:00

Spining

21:00 -20:00

فانکشنال

16:00 -15:00

هیپ هاپ

16:00 -15:00

فانکشنال

16:00 -15:00

هیپ هاپ

16:00 -15:00

فانکشنال

16:00 -15:00

هیپ هاپ

16:00 -15:00

بوکس

19:00 -18:00

زومبا

17:00 -16:00

بوکس

19:00 -18:00

زومبا

17:00 -16:00

بوکس

19:00 -18:00

زومبا

17:00 -16:00

کاردیو

17:00 -16:00

انعطاف

17:00 -16:00

کاردیو

17:00 -16:00

انعطاف

17:00 -16:00

کاردیو

17:00 -16:00

انعطاف

17:00 -16:00

تی آر ایکس

18:00 -17:00

cx

13:00 -12:00

تی آر ایکس

18:00 -17:00

cx

13:00 -12:00

تی آر ایکس

18:00 -17:00

cx

13:00 -12:00

کیک بوکس

13:00 -12:00

کاردیو زومبا

18:00 -17:00

کیک بوکس

13:00 -12:00

کاردیو زومبا

18:00 -17:00

کیک بوکس

13:00 -12:00

کاردیو زومبا

18:00 -17:00

Spining

12:00 -11:00
18:00 -17:00
19:00 -18:00

Spining + TRX

13:00 -12:00

اسپینینگ

18:00-1900
19:00-20:00
20:00-21:00

تی آر ایکس

11:00 -10:00

Spining

12:00 -11:00
18:00 -17:00
19:00 -18:00

Spining + TRX

13:00 -12:00

اسپینینگ

18:00-1900
19:00-20:00
20:00-21:00

تی آر ایکس

11:00 -10:00

Spining

12:00 -11:00
18:00 -17:00
19:00 -18:00

Spining + TRX

13:00 -12:00

اسپینینگ

18:00-1900
19:00-20:00
20:00-21:00

تی آر ایکس

11:00 -10:00

تی آر ایکس*فیتنس

19:00 -18:00

سی ایکس

19:00 -18:00

تی آر ایکس*فیتنس

19:00 -18:00

سی ایکس

19:00 -18:00

تی آر ایکس*فیتنس

19:00 -18:00

سی ایکس

19:00 -18:00

کراس هیت فانکشنال

9:00 -8:00

بادی ویت*CX

20:00 -19:00

کراس هیت فانکشنال

9:00 -8:00

بادی ویت*CX

20:00 -19:00

کراس هیت فانکشنال

9:00 -8:00

بادی ویت*CX

20:00 -19:00

فانکشنال

20:00 -19:00

cx فانکشنال

20:00 -19:00

فانکشنال

20:00 -19:00

cx فانکشنال

20:00 -19:00

فانکشنال

20:00 -19:00

cx فانکشنال

20:00 -19:00

Spining TRX

21:30 -20:30

تی آر ایکس کمبو

15:00 -14:00
به همراه دو مربی

تی آر ایکس کمبو

16:00 -15:00

Spining TRX

21:30 -20:30

تی آر ایکس کمبو

15:00 -14:00
به همراه دو مربی

تی آر ایکس کمبو

16:00 -15:00

Spining TRX

21:30 -20:30

تی آر ایکس کمبو

15:00 -14:00
به همراه دو مربی

تی آر ایکس کمبو

16:00 -15:00

تی آر ایکس

21:00 -20:00

فیت بوکسینگ

12:00 -11:00

تی آر ایکس

21:00 -20:00

فیت بوکسینگ

12:00 -11:00

تی آر ایکس

21:00 -20:00

فیت بوکسینگ

12:00 -11:00

کلاس های EMS

19:00 -11:00

تی آر ایکس فانکشنال

19:00 -18:00

تی آر ایکس فانکشنال

21:00 -20:00

کلاس های EMS

19:00 -11:00

تی آر ایکس فانکشنال

19:00 -18:00

تی آر ایکس فانکشنال

21:00 -20:00

کلاس های EMS

19:00 -11:00

تی آر ایکس فانکشنال

19:00 -18:00

تی آر ایکس فانکشنال

21:00 -20:00

تی آر ایکس فانکشنال

15:00 -14:00

تکواندو

18:00 -17:00

تی آر ایکس فانکشنال

15:00 -14:00

تکواندو

18:00 -17:00

تی آر ایکس فانکشنال

15:00 -14:00

تکواندو

18:00 -17:00

پیلاتس

17:00 -16:00

پیلاتس معلق

16:00 -15:00

کیک بوکسینگ

13:00 -12:00

پیلاتس

17:00 -16:00

پیلاتس معلق

16:00 -15:00

کیک بوکسینگ

13:00 -12:00

پیلاتس

17:00 -16:00

پیلاتس معلق

16:00 -15:00

کیک بوکسینگ

13:00 -12:00