ساعت کلاس ها

سالن باشگاه بدنسازی و فیتنس

هر روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب

سالن ورزش های گروهی

هر روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
 • پیلاتس

 • 16:00 - 17:00
 • 18:00 - 19:00
 • پیلاتس

 • 16:00 - 17:00
 • 18:00 - 19:00
 • پیلاتس

 • 16:00 - 17:00
 • 18:00 - 19:00
 • -
 • -
 • یوگا

 • 10:00 - 9:15
 • -
 • یوگا

 • 10:00 - 9:15
 • -
 • یوگا

 • 10:00 - 9:15
 • -
 • ایروبیک

 • 12:00 - 13:00
 • ایروبیک

 • 12:00 - 13:00
 • ایروبیک

 • 12:00 - 13:00
 • -
 • TRX

 • 11:00 - 12:00
 • 19:00- 20:00
 • TRX

 • 19:00- 20:00
 • TRX

 • 11:00 - 12:00
 • 19:00- 20:00
 • TRX

 • 19:00- 20:00
 • TRX

 • 11:00 - 12:00
 • 19:00- 20:00
 • TRX

 • 19:00- 20:00
 • -
 • کاردیو

 • 17:00 - 18:00
 • -
 • کاردیو

 • 17:00 - 18:00
 • -
 • کاردیو

 • 17:00 - 18:00
 • -
 • -
 • اسپینینگ

 • 16:00 - 17:00
 • 17:00 - 18:00
 • 17:00 - 19:00
 • -
 • اسپینینگ

 • 16:00 - 17:00
 • 17:00 - 18:00
 • 17:00 - 19:00
 • -
 • اسپینینگ

 • 16:00 - 17:00
 • 17:00 - 18:00
 • 17:00 - 19:00
 • -
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • -
 • فانکشنال

 • 12 - 11
 • فانکشنال

 • 18:00 - 17:00
 • فانکشنال

 • 12 - 11
 • فانکشنال

 • 18:00 - 17:00
 • فانکشنال

 • 12 - 11
 • فانکشنال

 • 18:00 - 17:00
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • هیپ هاپ

 • 17:00 - 16:00
 • -
 • -
 • پیلاتس فیتنس

 • 13:30 - 15:00
 • -
 • پیلاتس فیتنس

 • 13:30 - 15:00
 • -
 • پیلاتس فیتنس

 • 13:30 - 15:00
 • -
 • -
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 17:00 - 18:00
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 20:00 - 21:00
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 17:00 - 18:00
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 20:00 - 21:00
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 17:00 - 18:00
 • تی آر ایکس فانکشنال

 • 20:00 - 21:00
 • -
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • یوگا قدرتی

 • 9:00 - 8:00
 • 10:00 - 9:00
 • -
 • -
 • کراسفیت

 • 10:00 - 11:00
 • 19:00 - 20:00
 • -
 • کراسفیت

 • 10:00 - 11:00
 • 19:00 - 20:00
 • -
 • کراسفیت

 • 10:00 - 11:00
 • 19:00 - 20:00
 • -
 • ایروژیم

 • 19:00 - 18:00
 • ایروژیم

 • 13:00 - 12:00
 • 14:00 - 13:00
 • ایروژیم

 • 19:00 - 18:00
 • ایروژیم

 • 13:00 - 12:00
 • 14:00 - 13:00
 • ایروژیم

 • 19:00 - 18:00
 • ایروژیم

 • 13:00 - 12:00
 • 14:00 - 13:00
 • -
 • ترامپولین

 • 19:00 - 20:00
 • ترامپولین

 • 11:00 - 12:00
 • ترامپولین

 • 19:00 - 20:00
 • ترامپولین

 • 11:00 - 12:00
 • ترامپولین

 • 19:00 - 20:00
 • ترامپولین

 • 11:00 - 12:00
 • -
 • -
 • سی ایکس

 • 18:00 - 19:00
 • -
 • سی ایکس

 • 18:00 - 19:00
 • -
 • سی ایکس

 • 18:00 - 19:00
 • -
 • کیک بوکسینگ

 • 11:00 - 10:00
 • 12:00 - 11:00
 • کیک بوکسینگ

 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • کیک بوکسینگ

 • 11:00 - 10:00
 • 12:00 - 11:00
 • کیک بوکسینگ

 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • کیک بوکسینگ

 • 11:00 - 10:00
 • 12:00 - 11:00
 • کیک بوکسینگ

 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • -
 • -
 • کلیستنیکس

 • 21:00 - 20:00
 • --
 • کلیستنیکس

 • 21:00 - 20:00
 • -
 • کلیستنیکس

 • 21:00 - 20:00
 • -

کلاس های ورزشی پارت نوین

فیتنس

F I T N E S S

اسپینینگ

S P I N I N G

کاردیو

C A R D I O

ایرو فیتنس

A E R O F I T N E S S

پیلاتس

P I L A T E S

یوگا

Y O G A
logo
آدرس مجموعه ورزشی پارت نوین ویژه بانوان : 

سعادت آباد - سرو شرقی - خیابان سوم  
 
با مدیریت : 

آفرین خلیلی
 
پشتیبانی توسط دارکوب