ساعت کلاس ها

سالن باشگاه بدنسازی و فیتنس

هر روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب

سالن ورزش های گروهی

هر روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
 • پیلاتس

 • 9:10 - 10:10
 • 13:30 - 14:30
 • پیلاتس

 • 8:00 - 9:00
 • 16:00 - 17:00
 • پیلاتس

 • 9:10 - 10:10
 • 13:30 - 14:30
 • پیلاتس

 • 8:00 - 9:00
 • 16:00 - 17:00
 • پیلاتس

 • 9:10 - 10:10
 • 13:30 - 14:30
 • پیلاتس

 • 8:00 - 9:00
 • 16:00 - 17:00
 • -
 • -
 • یوگا

 • 9:00 - 10:15
 • -
 • یوگا

 • 9:00 - 10:15
 • -
 • یوگا

 • 9:00 - 10:15
 • -
 • ایروبیک

 • 8:00 - 9:00
 • -
 • ایروبیک

 • 8:00 - 9:00
 • -
 • ایروبیک

 • 8:00 - 9:00
 • -
 • -
 • TRX

 • 11:25 - 10:25
 • 1:30 - 12:30
 • 18:00 - 17:00
 • 20:00 - 19:00
 • 22:00 - 21:00
 • TRX

 • 11:30 - 10:30
 • 12:30 - 11:30
 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • 21:00 - 20:00
 • 22:00 - 21:00
 • TRX

 • 11:25 - 10:25
 • 1:30 - 12:30
 • 18:00 - 17:00
 • 20:00 - 19:00
 • 22:00 - 21:00
 • TRX

 • 10:30 - 11:30
 • 12:30 - 11:30
 • 18:00 - 19:00
 • 19:00 - 20:00
 • 20:00 - 21:00
 • 21:00 - 22:00
 • TRX

 • 11:25 - 10:25
 • 1:30 - 12:30
 • 18:00 - 17:00
 • 20:00 - 19:00
 • 22:00 - 21:00
 • TRX

 • 10:30 - 11:30
 • 12:30 - 11:30
 • 18:00 - 19:00
 • 19:00 - 20:00
 • 20:00 - 21:00
 • 21:00 - 22:00
 • -
 • کاردیو

 • 19:00 - 18:00
 • -
 • کاردیو

 • 19:00 - 18:00
 • -
 • کاردیو

 • 19:00 - 18:00
 • -
 • -
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • 18:00 - 17:00
 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • 18:00 - 17:00
 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • 18:00 - 17:00
 • 19:00 - 18:00
 • 20:00 - 19:00
 • اسپینینگ

 • 11:30 - 10:30
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • SP+TRX

 • 21:30 - 20:30
 • -
 • -
 • فانگشنال

 • 12:30 - 11:30
 • فانگشنال

 • 18:00 - 17:00
 • فانگشنال

 • 12:30 - 11:30
 • فانگشنال

 • 18:00 - 17:00
 • فانگشنال

 • 12:30 - 11:30
 • فانگشنال

 • 18:00 - 17:00
 • -
 • میکس دنس

 • 17:00 - 16:00
 • -
 • میکس دنس

 • 17:00 - 16:00
 • -
 • میکس دنس

 • 17:00 - 16:00
 • -
 • -

کلاس های ورزشی پارت نوین

فیتنس

F I T N E S S

اسپینینگ

S P I N I N G

کاردیو

C A R D I O

ایرو فیتنس

A E R O F I T N E S S

پیلاتس

P I L A T E S

یوگا

Y O G A
logo
مجموعه ورزشی پزشکی پارت نوین ویژه بانوان
در منطقه سعادت آباد روبروی خیابان علامه شمالی
در 3 طبقه و سالن متنوع تمرینی، آموزشی و تندرستی
پشتیبانی توسط دارکوب